ENG | SLO

O laboratoriju

Vodja laboratorija: izr. prof. dr. Jožef Ritonja

Dejavnosti laboratorija za električne stroje in vodenje ima tipičen interdisciplinarni značaj. Dejavnosti lahko razdelimo v dve skupini. Prva skupina dejavnosti obsega v svojem pedagoškem in raziskovalnem delu področje analize in načrtovanja različnih vrst električnih strojev in reguliranih elektromotornih pogonov. Električni stroji se pojavljajo bodisi kot aktuatorji v kompleksnih pogonskih sistemih ali pa kot generatorji za proizvodnjo električne energije. Ker je dejavnost laboratorija tesno povezana z načrtovanjem različnih vrst električnih strojev in drugih naprav, se sodelavci raziskovalno precej ukvarjajo tudi z analizo in modeliranjem nekaterih magnetnih materialov, ki se uporabljajo za gradnjo naprav.

Področje za električne stroje je zelo pomembno za kvalitetno šolanje in raziskovanje v okviru širšega področja elektrotehnike, ki presega področje močnostne elektrotehnike. Predpogoj za dobro delo pa je primerna strojna in programska opremljenost laboratorija, zato ostaja nabava nove opreme trajna naloga osebja. Opremo laboratorija največkrat zagotovijo naročniki raziskav iz industrije s sofinanciranjem ali neposrednim darovanjem opreme, za kar smo jim neizmerno hvaležni. 

Za kvalitetne meritve imamo na razpolago več računalniško podprtih merilnih mest v grafičnem okolju LabVIEW. Na njih lahko merimo različne vrste rotacijskih strojev, kot so: asinhronski, sinhronski in reluktančni ter komutatorski motorji. Največje merilno mesto ima moč 90 kW in maksimalno 6000 vrt/min. Za napajanje merjencev uporabljamo avtotransformatorje, lastno elektrarno (moči do 90 kW in frekvence do 67 Hz) ali frekvenčne pretvornike. Merjenci so lahko tudi vodno hlajeni. Razen standardnih meritev izvajamo tudi teste in meritve tokovno in napetostno odvisnih dodatnih izgub asinhronskih strojev in ležajnih tokov vseh vrst električnih strojev.

Postavljeno imamo tudi raziskovalno merilno mesto za meritve sil (do 5000 N) za direktne pogone asinhronskih, sinhronskih in reluktančnih linearnih motorjev.

Značilnost laboratorija je ciljno usmerjeno reševanje industrijskih problemov (glej projekti) in sodelovanje s številnimi mednarodnimi akademskimi inštitucijami, kar zagotavlja dobro vpetost v domače in mednarodno okolje. Dodatne informacije o sodelovanju osebja s pomembnejšimi institucijami so zbrane posebej pod imenom sodelovanja.


Drugi del dejavnosti pa pokriva različna področja od modeliranja in analize dinamičnih sistemov, sodobnih krmilnih sistemov in regulacij, regulacije in vodenja elektroenergetskega sistema do razvoja lokalnega vodenja in zaščite elektroenergetskih sistemov. 

Raziskovalno delo na tem področju se v veliki meri prepleta s pedagoškim in je aplikativno usmerjeno na področje regulacij, zaščite in vodenja elektroenergetskega sistema. Povezovanje posameznih elektroenergetskih sistemov v kompleksen evropski elektroenergetski sistem je ob istočasnem velikem povečanju deleža proizvedene električne energije iz alternativnih energetskih virov in velikem tehničnemu napredku sistemov za vodenje povzročilo potrebo sistemske spremembe tehničnih zahtev za vodenje na področju proizvodnje, prenosa in razdeljevanja električne energije, ki pa jih je potrebno zaradi povezanosti sistema uskladiti na evropski ravni.

Sodelavci laboratorija so posredno preko raziskovalnega sodelovanja s slovenskim upravljalcem električnega prenosnega omrežja in ključnimi proizvajalci električne energije vkjučeni v snovanje novih izboljšanih konceptov vodenja oziroma regulacije in zaščite posameznih elementov elektroenergetskega sistema in sistema kot celote. Seznam aplikativnih projektov daje okvirno informacijo o raziskovalnem sodelovanju laboratorija s ključnimi akterji v slovenskem prostoru (glej projekti).

Laboratorij je tudi na tem področju opremljen s solidno strojno in programsko opremo, ki hkrati služi za pedagoško in raziskovalno delo. Omenjeno opremo so sofinancirali ali podarili predvsem naročniki raziskav in podjetja, s katerimi raziskovalno sodelujemo, za kar smo jim posebej hvaležni.

Osebje laboratorija zaradi aktivnega sodelovanja s številnimi mednarodnimi akademskimi inštitucijami in podjetji skrbi za primerno vpetost v mednarodno okolje (glej sodelovanja).