SL EN

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerza v Mariboru

O Inštitutu

Vodja inštituta: red. prof. dr. Jožef Ritonja

Inštitut za močnostno elektrotehniko ima izrazit multidisciplinaren značaj, kar se odraža tako na raziskovalnem kot tudi na pedagoškem področju. Elektroenergetski objekti so namreč v večini primerov zelo kompleksni, zato pri svojem načrtovanju, optimiranju, gradnji, vodenju in vzdrževanju poleg znanj s področja elektrotehnike zahtevajo tudi širok nabor različnih znanj iz drugih področij tehnike, kot so na primer računalništvo, informatika, strojništvo in gradbeništvo, kakor tudi povsem specifičnih netehničnih znanj s področja upravljanja in ekonomije. Inštitut za močnostno elektrotehniko ta znanja zagotavlja ob podpori treh laboratorijev in številnih zunanjih sodelavcev, ki se v delo vključujejo po potrebi.

Inštitut za močnostno elektrotehniko je raziskovalno – izobraževalna organizacijska enota, kjer se zaposleni praviloma pojavljajo v dveh vlogah in sicer kot raziskovalci, ki opravljajo najrazličnejše raziskovalne projekte in kot učitelji ali asistenti, ki skrbijo za izvajanje študija močnostne elektrotehnike na prvostopenjskem dodiplomskem visoko strokovnem in univerzitetnem programu, drugostopenjskem magistrskem programu ter na doktorskem študiju. Osebju inštituta se na podlagi referenc in znanj priznavajo kompetence, ki mu v ostri konkurenci na slovenskem in tujih trgih omogočajo pridobivanje najrazličnejših raziskovalnih in razvojnih industrijskih projektov.

S prenosom raziskovalnih spoznanj v izobraževalni proces na vseh ravneh je hkrati zagotovljeno tudi učinkovito posodabljanje učnih vsebin in študijskih programov. Sodelavci se zavedajo, da so jamstvo za nadaljni razvoj samo vrhunski in odmevni raziskovalni rezultati, ki niso omejeni na majhno slovensko področje.

Inštitut za močnostno elektrotehniko obsega naslednje laboratorije:

Vodja laboratorija: red. prof. dr. Jožef Ritonja

V Laboratoriju za električne stroje in vodenje raziskujemo in oblikujemo standardne in posebne električne rotacijske stroje, tj. trifazne in enofazne asinhronske motorje ter sinhronske in komutatorske servomotorje vzbujane s trajnimi magneti. Za numerično analizo magnetnih in toplotnih polj raznih vrst strojev in elektromagnetov uporabljamo lastne programe, ki omogočajo tudi analitični izračun karakteristik trifaznih in enofaznih asinhronskih motorjev kot tudi motorjev z zunanjim rotorjem.

Spletna stran Laboratorija

Vodja laboratorija: red. prof. dr. Gorazd ŠTUMBERGER

Delovanje laboratorija na pedagoškem področju zajema osnove elektrotehnike, razsvetljavo proizvodnjo, prenos in razdeljevanje ter uporabo električne energije.

Teoretsko znanje iz učilnic utrdimo s študenti, diplomanti in sodelavci raziskovalci v prostorih Laboratorija za energetiko, v Visokonapetostnem laboratoriju ICEM, v mikrosončni elektrarni laboratorija, ki oddaja električno energijo v distribucijsko omrežje, v sončni elektrarni za raziskovalne namene in polnilnici električnih vozil. Sodelujemo tudi pri praktičnem usposabljanju v okviru obveznih študentskih praks.

Raziskovalno področje Laboratorija za energetiko je tesno povezano s pedagoškim in zajema: razvoj in uporabo električnih, magnetnih in temperaturnih polj za načrtovanje in analizo obratovanja elektroenergetskih naprav nizke in visoke napetosti, načrtovanje in analizo delovanja klasičnih in pametnih omrežij EES, obnovljive vire energije s pretvarjanjem in optimizacije v elektrotehniki.

Spletna stran Laboratorija

Vodja laboratorija: red. prof. dr. Anton HAMLER

Laboratorij za aplikativno elektromagnetiko (LAE) pokriva v svojem pedagoškem delu področja: elektrotehničnih materialov, magnetnih meritev, električnih pogonov, numeričnih metod, projektiranja elektromagnetnih naprav s CAD orodji ter teoretske in aplikativne elektromagnetike.

Raziskovalno delo laboratorija se prepleta s pedagoškim in je usmerjeno predvsem v razvoj in uporabo numeričnih metod (metode končnih elementov - MKE, metode robnih elementov - MRE, hibridne metode - HM in drugih metod) za reševanje poljubnih elektromagnetnih problemov, v razvoj in uporabo merilnih metod za magnetne in izolacijske materiale ter razvoj programskih rešitev za CAD elektromagnetnih naprav in sistemov.

Spletna stran Laboratorija