ENG | SLO

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerza v Mariboru

Zaključna dela


Študent lahko izbere temo zaključnega na osnovi razpisanih tem ali po lastni presoji v dogovoru s predvidenim mentorjem.

Vse informacije o zaključnih delih najdete na strani http://feri.um.si/studij/zakljucna-dela/

Zap. št. Naslov teme Mentor Diplomski predmet
1. Izraba vodnega potenciala reke v sklopu obstoječih infrastrukturnih objektov Jože PIHLER Proizvodnja električne energije in gospodarjenje
2. Načrtovanje mikro in malih hidroelektrarn v Sloveniji Jože PIHLER Proizvodnja električne energije in gospodarjenje
3. Energetska intenzivnost v povezavi z učinkovito rabo električne energije Jože PIHLER Proizvodnja električne energije in gospodarjenje
4. Model električnega obloka uporabljenega kot stikalni element Jože PIHLER Električne naprave v energetiki
5. Analiza izpostavljenosti delavcev električnemu udaru pri vzdrževanju in ocena tveganja Jože PIHLER Električne naprave v energetiki
6. Dopolnitev matematičnih modelov elementov EES v prog. or. PSCAD Jože PIHLER Električne naprave v energetiki
7. Izračun električnih parametrov prenosnih vodov Gorazd Štumberger Prenos električne energije
8. Izračun mehanskih parametrov prenosnih vodov Gorazd Štumberger Prenos električne energije
9. Emisije prenosnega voda Gorazd Štumberger Prenos električne energije
10. Elektromagnetne sklopljenosti med sistemi večsistemskih vodov Gorazd Štumberger Prenos električne energije
11. Nesimetrije večsistemskih vodov Gorazd Štumberger Prenos električne energije
12. Optimizacija električnih vodov Gorazd Štumberger Prenos električne energije
13. Prenos električne energije v sistemih z razpršeno proizvodnjo Gorazd Štumberger Prenos električne energije
14. Prehodni pojavi v sistemih z razpršeno proizvodnjo Gorazd Štumberger Prehodni pojavi v EES
15. Širjenje harmonskega popačenja po električnem omrežju Gorazd Štumberger Prehodni pojavi v EES
16. Širjenje harmonskega popačenja po električnem omrežju Gorazd Štumberger Prehodni pojavi v EES
17. Vpliv generacije jalove moči razpršenih na napetosti v nizkonapetostnih omrežjih Gorazd Štumberger Prehodni pojavi v EES
18. Določitev porabe električne energije K. Deželak Razvoj in vzdrževanje elektroenergetskih sistemov
19. Nesimetrije v elektroenergetskem sistemu K. Deželak/G. Štumberger Razvoj in vzdrževanje elektroenergetskih sistemov
20. Metode vzdrževanja elementov elektroenergetskega sistema K. Deželak/J. Pihler Razvoj in vzdrževanje elektroenergetskih sistemov
21. Čezmejni prenosi električne energije K. Deželak Energetski trg
22. Trženje električne energije K. Deželak Energetski trg
23. Določanje cene za električno energijo K. Deželak Energetski trg
24. Sistemske storitve operatorja prenosnega omrežja K. Deželak Energetski trg
25. Investiranje v obnovljive vire energije K. Deželak Proizvodnja električne energije
26. Nove tehnologije za izgradnjo mikro in malih hidroelektrarn K. Deželak Proizvodnja električne energije
27. Vpliv elektromagnetnih motenj na EMC red. prof. dr. TIČAR I. Elektromagnetna združljivost
28. Kompenzacija jalove energije v objektu G2 red. prof. dr. TIČAR I. Osnove elektrotehnike 2
29. Sistemi vizualizacije elektromagnetnega polja za namene izobraževanja doc. dr. KITAK P. Osnove elektrotehnike 1
30. Vpliv vrtinčnih tokov na segrevanje kovinskih ohišij električnih naprav doc. dr. KITAK P. Osnove elektrotehnike 2
31. Optimizacija električnih karakteristik izolacijskih elementov z uporabo dinamične velikosti populacije doc. dr. KITAK P. Osnove elektrotehnike 2
32. Razvoj dinamičnega modela EES Dolinar, Polajžer Dinamika EES
33. Regulacija asinhronskega generatorja Dolinar, Polajžer Dinamika EES
34. Analiza regulacije moči in frekvence v EES Dolinar, Polajžer Dinamika EES
35. Ugotavljanje vpliva geometrije vzorca na meritev magnetnih lastnosti materialov Anton Hamler Elektrotehnični materiali
36. Računalniška simulacija magnetnega izpiha obloka Anton Hamler Računalniško modeliranje in načrtovanje naprav
37. Analiza izgub masivnega in litz vodnika pri različnih frekvencah toka Anton Hamler Računalniško modeliranje in načrtovanje naprav
38. Simulacija napak v asinhronskem motorju (ekscentičnost rotorja, prekinjena palica ali obroč) Anton Hamler Računalniško modeliranje in načrtovanje naprav
39. Vključitev 3D opere v Simulink Anton Hamler Računalniško modeliranje in načrtovanje naprav
40. Magnetni katapult jeklene krogle s trajnimi magneti Anton Hamler Računalniško modeliranje in načrtovanje naprav
41. Izračun magnetnih razmer v merilniku magnetnih lastnosti materialov s programom Flux Marko Jesenik Računalniško modeliranje in načrtovanje naprav
42. Analiza vpliva prevodnosti zemlje in geometrije ozemljila na porazdelitev potenciala. Mladen Trlep Računalniško modeliranje in načrtovanje naprav
43. Primerjalna analiza analitičnega in numeričnega pristopa pri izračunu ozemljila. Mladen Trlep Računalniško modeliranje in načrtovanje naprav
44. 3D izračun električnega in magnetnega polja v okolici visokonapetostnih daljnovodov Marko Jesenik Računalniško modeliranje in načrtovanje naprav
45. Električni pogoni žerjavov Mladen Trlep Električni pogoni
46. Analiza in simulacija pogona dvigala Marko Jesenik Električni pogoni
47. Modeliranje elektromehanskih in elektromagnetnih naprav in sistemov Grčar /Polajžer Elektrodinamika
48. Uporaba sodobnih metod v analizi in sintezi vodenja Grčar /Ritonja Krmilno-regulacijski sistemi
49. Simbolično podprto načrtovanje vodenja Grčar /Ritonja Krmilno-regulacijski sistemi
50. Realizacija zaprtozančnih struktur z industrijskimi krmilniki Grčar /Ritonja Krmilno-regulacijski sistemi
Zap. št. Naslov teme Mentor Diplomski predmet
1. Izračun zanesljivosti in določitev pomembnosti elementov stikališča Jože PIHLER Elektroenergetske naprave
2. Simulacijski model preskusa odprtega obloka v stikalni napravi Jože PIHLER Elektroenergetske naprave
3. Izračuni parametrov električnega omrežja in izbira opreme Jože PIHLER Elektroenergetske naprave
4. Ozemljevanje pri izvajanju del na napravah dvosistemskih daljnovodov Jože PIHLER Visokonapetostna tehnika
5. Integrirana prenapetostna zaščita v nizkonapetostnih omrežjih Jože PIHLER Visokonapetostna tehnika
6. Matematični model atmosferske udarne napetosti in potrditev z laboratorijskimi meritvami Jože PIHLER Visokonapetostna tehnika
7. Regulacija hitrosti vrtenja enosmernega stroja Dolinar, Polajžer Vodenje el. meh. sistemov
8. Uporaba industrijskih frekvenčnih pretvornikov pri vodenju izmeničnih strojev Dolinar, Polajžer Vodenje el. meh. sistemov
9. Analiza regulacije izmeničnih strojev Dolinar, Polajžer Vodenje el. meh. sistemov
10. Ugotavljanje vpliva mehanskih deformacij na magnetne lastnosti materialov Anton Hamler Materiali in tehnologije
11. Meritve karakteristik toroidnih jeder z RLC metrom Anton Hamler Materiali in tehnologije
12. Računalniška simulacija magnetnega polja elektromagneta s kratkostičnim obročem Anton Hamler Računalniško modeliranje in načrtovanje naprav
13. Analiza magnetnega polja indukcijske kuhalne plošče Anton Hamler Računalniško modeliranje in načrtovanje naprav
14. Izračun magnetnih razmer v merilniku magnetnih lastnosti materialov s programom Flux Marko Jesenik Računalniško modeliranje in načrtovanje naprav
15. Primerjalna analiza analitičnega in numeričnega pristopa pri izračunu ozemljila. Marko Jesenik Numerične metode v elektrotehniki
16. Električni pogoni žerjavov Marko Jesenik Električni pogoni
17. Analiza in simulacija pogona dvigala Marko Jesenik Električni pogoni
18. Komunikacijski standard IEC 61850 Grčar /Polajžer Zaščitna tehnika in avtomatizacija
19. Analitična obravnava vklopnih tokov energetskih transformatorjev Grčar /Polajžer Zaščitna tehnika in avtomatizacija
20. Numerični postopki določitve fazorjev Grčar /Polajžer Zaščitna tehnika in avtomatizacija
21. Standardni postopki sekundarnega preizkušanja numeričnih relejev Grčar /Polajžer Zaščitna tehnika in avtomatizacija
22. Uporaba industrijskih krmilnikov v vodenju procesov Grčar /Ritonja Industrijska krmilja,
Računalniško vodenje procesov
Zap. št. Naslov teme Mentor Diplomski predmet
1. Izračuni in analiza potujočih valov pri atmosferskih prenapetostih Jože PIHLER Tehnika visokih napetosti in velikih tokov
2. Matematični model preskušanja z izmenično in superponirano udarno napetostjo Jože PIHLER Tehnika visokih napetosti in velikih tokov
3. Izvori in preprečevanje motenj pri merjenju delnih praznitev med obratovanjem naprav Jože PIHLER Tehnika visokih napetosti in velikih tokov
4. Sončni modul z mikrorazsmernikom Gorazd Štumberger Pretvarjanje energije
5. Koordinacija skupine sončnih modulov z mikrorazsmerniki Gorazd Štumberger Pretvarjanje energije
6. Koordinacija med skupinami mikrorazsmernikov Gorazd Štumberger Pretvarjanje energije
7. Laboratorijski demonstracijski sistem za pretvarjanje energije Gorazd Štumberger Pretvarjanje energije
8. Vpliv senčenja in odbite svetlobe na proizvodnjo fotonapetostnega sistema Gorazd Štumberger Elektrarne
9. Kakšna razpršena proizvodnja ugodno vpliva na distribucijsko omrežje? Gorazd Štumberger Elektrarne
10. Sodelovanje enot razpršene proizvodnje pri zagotavljanju napetostnega profila Gorazd Štumberger Elektrarne
11. Optimalno vključevanje razpršene proizvodnje v električno omrežje – določanje ranljivih vozlišč Gorazd Štumberger Optimizacija v elektroenergetiki
12. Določanje optimalnega položaja enot razpršene proizvodnje Gorazd Štumberger Optimizacija v elektroenergetiki
13. Določanje optimalne velikosti enot razpršene proizvodnje Gorazd Štumberger Optimizacija v elektroenergetiki
14. Visokofrekvenčno (HF) elektromagnetno valovanje in vpliv na živa bitja ob upoštevanju SAR red. prof. dr. TIČAR I. Antene in razširjanje valov
15. Vizualizacija elektromagnetnega polja v realnem času doc. dr. KITAK P. Elektrodinamika
16. Reševanje inverznih problemov prenosa toplote v napravah s pomočjo optimizacijskega algoritma doc. dr. KITAK P. Elektrodinamika
17. Regulacija hitrosti vrtenja sinhronskega stroja Dolinar, Polajžer Modeliranje in vodenje el. meh. Sistemov
18. Regulacija hitrosti vrtenja asinhronskega stroja Dolinar, Polajžer Modeliranje in vodenje el. meh. sistemov
19. Uporaba pretvornikov z napetostnim vmesnim krogom pri vodenju izmeničnih strojev Dolinar, Polajžer Modeliranje in vodenje el. meh. sistemov
20. Izračun elektromagnetnega polja v okolici ozemljitvenega sistema ob udaru strele Mladen Trlep Teorija elektromagnetnega polja oz. Numerične metode v elektrotehniki
21. Vpliv ionizacije zemlje na karakteristike ozemljitve Mladen Trlep Teorija elektromagnetnega polja oz. Numerične metode v elektrotehniki
22. Uporabnost skalarnega in vektorskega potenciala pri izračunu elektromagnetnega polja Mladen Trlep Teorija elektromagnetnega polja
23. Napredni postopki sekundarnega preizkušanja numeričnih relejev Grčar /Polajžer Zaščita v EES
24. Določitev fazorjev ob prisotnosti aperiodične komponente in nasičenju tokovnih transformatorjev Grčar /Polajžer Zaščita v EES
25. Uporaba PLL tehnik za določitev signalnih parametrov harmoničnih signalov Grčar /Polajžer Zaščita v EES
26. Numerični postopki določitve impedance kratkostične zanke Grčar /Polajžer Zaščita v EES
27. Študije dogodkov v slovenskem EES (modeliranje in analiza) Grčar /Polajžer Zaščita v EES
28. Zaščitni sestavi v pametnih omrežjih Grčar /Polajžer Zaščita v EES
29. Estimacija parametrov harmonskih signalov Grčar /Polajžer Zaščita v EES